Hier vind je al onze voorwaarden.
Lees ze hier door of download als pdf.

Algemene voorwaarden | PDF          Privacybeleid | PDF

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

Cursus
Het geven van educatie door Oveducon van één of meerdere lessen, waar met dit begrip tevens opleidingen en trainingen in de ruimste zin des woords begrepen wordt.

Consultancy
Het geven van specialistisch advies, het delen van kennis, het doen van aanbevelingen en/of het geven van ondersteuning.

Expert on demand
Het geven van specialistisch advies, het delen van kennis, het doen van aanbevelingen en/of het geven van ondersteuning op afstand.

Educatieve dienst
Het geven van cursussen, opleidingen en/of training en/of de levering van lesmateriaal en/of het aanbieden van (deel)examens of een andere vorm van beoordeling.

Opdracht
De overeenkomst van opdracht die tussen Oveducon en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van het afnemen van educatieve diensten of consultancy.

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon die (niet) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die educatieve diensten of consultancy bij Oveducon afneemt.

Oveducon
De Opdrachtnemer die de opdracht van de Opdrachtgever aanvaardt.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door Opdrachtgever aan Oveducon.
2.2 Indien de Opdrachtgever andere algemene voorwaarden hanteert en die voorwaarden niet expliciet door Oveducon van toepassing zijn verklaard, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing op de opdracht.

ARTIKEL 3: De overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand door aanvaarding van de schriftelijke inschrijving tot deelname aan educatieve diensten of door het versturen van de opdrachtbevestiging door Oveducon met betrekking tot consultancy.
3.2 De opdracht komt tot stand voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht dan wel uit de duur van de overeengekomen educatieve dienst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
3.3 De (schriftelijke) aanvaarding van de overeenkomst dan wel de opdrachtbevestiging komt in de plaats van en vervangt eerdere voorstellen, correspondentie en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling.
3.4 Indien aanbiedingen worden gedaan door middel van een offerte, dan zijn de aanbiedingen en offertes geldig voor de duur van dertig dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
3.5 Oveducon behoudt zich het recht voor om zich te beroepen op zet- en drukfouten in advertenties of aanbiedingen anderszins.

ARTIKEL 4: Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever verstrekt Oveducon alle gegevens en bescheiden die Oveducon redelijkerwijs nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, in de door Oveducon gewenste vorm en op de door Oveducon gewenste wijze. Voor ‘Expert on demand’ bedraagt deze termijn minimaal 3 werkdagen voor uitvoering opdracht.
4.2 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat Oveducon onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte en tijdige uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Tevens is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook ingeval deze via of van derden afkomstig zijn.
4.3 Opdrachtgever voorziet Oveducon van (kantoor)ruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Oveducon noodzakelijk of nuttig zijn in de uitvoering van de verleende opdracht. Hieronder wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en internetfaciliteiten. Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor de continuïteit en veiligheid van de faciliteiten.
4.4 Opdrachtgever levert indien van toepassing binnen een redelijke termijn voor aanvang van de uitvoering van de opdracht aan Oveducon een sluitende Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Tevens voorziet de Opdrachtgever in alle hulpmiddelen die noodzakelijk zijn de veiligheid gedurende te werkzaamheden te waarborgen. Opdrachtgever informeert Oveducon op voorhand welke veiligheidsmaatregelen zij genomen heeft en welke veiligheidsmiddelen beschikbaar worden gesteld.
4.5 Wanneer Oveducon het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht dat Opdrachtgever personeel inzet, dan stelt Opdrachtgever dit personeel in staat om de werkzaamheden uit te voeren. Indien specifiek personeel voor de uitvoering van de opdracht nodig is, dan zal dit worden overeengekomen in de opdrachtbevestiging of anderszins schriftelijk. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden uit te voeren.
4.6 Indien Opdrachtgever de gevraagde gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel niet (tijdig of behoorlijk) ter beschikking stelt, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en honoraria voor rekening van Opdrachtgever. Indien naar de beoordeling van Oveducon onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen en/of onvoldoende veiligheidsmiddelen door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, is Oveducon gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de veiligheid gewaarborgd kan worden of kan Oveducon voor rekening van Opdrachtgever aanvullende veiligheidsmaatregelen treffen.

ARTIKEL 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door Oveducon worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Oveducon, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
5.2 Oveducon spant zich in om de inhoud van de educatieve diensten te verzorgen naar de laatste stand van de techniek en op basis van de meest actuele kennis, informatie en wet- en regelgeving. Oveducon behoudt zich het recht voor om (de inhoud van) het aangeboden cursusprogramma te wijzigen. Voorts zal Oveducon zich inspannen om veertien dagen voor de geplande cursusdatum aan de Opdrachtgever, althans de deelnemer, de voor de cursus relevante gegevens, zoals de aanvangstijd, het programma, de locatie met routebeschrijving en eventuele bijzonderheden toe te sturen.
5.3 De uitvoering van de opdracht wordt door Oveducon bepaald. Oveducon neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zo veel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging of anderszins schriftelijk wordt overeengekomen dat (een) bepaalde medewerker(s) van Oveducon uitvoering geven aan de opdracht, dan spant Oveducon zich in om dit te bewerkstelligen en de betreffende medewerker(s) gedurende de opdracht beschikbaar te houden. Oveducon behoudt overigens het recht om in overleg met Opdrachtgever dergelijke medewerker(s) te vervangen.
5.4 Oveducon kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Oveducon echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten of indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om correcte en tijdige uitvoering aan de opdracht te geven, dan is Oveducon gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk vooraf niet expliciet toestemming heeft verleend.
5.5 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal Opdrachtgever daartoe slechts overgaan na daarover met Oveducon overeenstemming te hebben bereikt. Dit geldt vice versa ook voor Oveducon.
5.6 Oveducon houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin alle relevante dossierstukken. Het werkdossier is en blijft eigendom van Oveducon.

ARTIKEL 6: Prijs/honorarium

6.1 De prijs voor de educatieve diensten en het honorarium voor consultancy worden op voorhand vastgesteld.
6.2 Op reeds tot stand gekomen prijzen voor educatieve diensten zijn geen prijswijzigingen van toepassing, onverminderd het recht van Oveducon de inhoud van het cursus- of opleidingsprogramma aan te passen.
6.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tot consultancy en voordat de opdracht is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals (maar niet uitsluitend) lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, dan is Oveducon gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen en is Opdrachtgever gehouden het aangepaste tarief te voldoen.
6.4 De prijzen en het honorarium van Oveducon zijn exclusief onkosten van Oveducon en exclusief declaraties van de door Oveducon ingeschakelde derde partij(en) die niet in de offerte zijn opgenomen en die redelijkerwijs voor rekening van de Opdrachtgever komen. Alle tarieven zijn verder exclusief omzetbelasting en heffingen die van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

ARTIKEL 7: Betaling

7.1 De voor de opdracht overeengekomen prijzen/honoraria en eventuele nadien plaatsgevonden prijswijzigingen, worden door Oveducon schriftelijk aan de Opdrachtgever gefactureerd.
7.2 Betaling dient zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de in de factuur aangegeven wijze, tenzij op voorhand anders wordt overeengekomen.
7.3 Indien sprake is van een ‘Expert on demand’ overeenkomst, dient de volledige betaling uiterlijk 3 dagen voor uitvoering opdracht onder vermelding van het factuurnummer te zijn voldaan. Bij niet-tijdige betaling zal de ‘Expert on demand’ overeenkomst opgeschort worden totdat de factuur is voldaan. Oveducon zal in overleg met Opdrachtgever een nieuwe uitvoeringsdatum en tijd bepalen.
7.4 Voor zover sprake is van deelname aan een educatieve dienst, zal Oveducon de educatieve dienst op voorhand aan de Opdrachtgever factureren en dient de factuur volledig te zijn voldaan uiterlijk 21 dagen voor de geplande cursus- of opleidingsdatum. Bij niet-tijdige betaling van de factuur behoudt Oveducon zich het recht voor om de voor Opdrachtgever gereserveerde cursus- of opleidingsplaats aan een andere deelnemer ter beschikking te stellen, onverminderd de bevoegdheid van Oveducon om Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting te houden.
7.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn in de factuur is Opdrachtgever, voor zover Opdrachtgever een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf is, van rechtswege in verzuim. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn beroep of bedrijf, dan stelt Oveducon Opdrachtgever ten minste nog eenmaal in de gelegenheid om de factuur binnen een redelijke termijn te voldoen, waarna het verzuim bij non-betaling intreedt. Opdrachtgever is vanaf de dag van verzuim wettelijke (handels)rente aan Oveducon verschuldigd.
7.6 Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bij rechtspersoon en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf is vastgesteld op 15% van het factuurbedrag. Bij een natuurlijk persoon die niet handelt in zijn beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de staffel bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Oveducon behoudt zich onverminderd het recht voor om de werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, ook voor zover deze kosten, dan wel de inhoud van de opdracht, het forfaitaire of wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
7.7 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Oveducon daartoe enige aanleiding geeft, is Oveducon gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid tot nakoming stelt in een door Oveducon te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, dan is Oveducon gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Oveducon verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook, direct en geheel opeisbaar.
7.8 Voor zover de opdracht aan Oveducon door meerdere Opdrachtgevers wordt verleend, dan zijn de Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige factuurbedrag.

ARTIKEL 8: Reclames

8.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Oveducon kenbaar te worden gemaakt.
8.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Oveducon waarop de reclame geen betrekking heeft.
8.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

ARTIKEL 9: Termijnen consultancy

9.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Oveducon is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan Oveducon ter beschikking is/zijn gesteld.
9.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.
9.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Oveducon de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

ARTIKEL 10: Opzegging consultancy

10.1 Opdrachtgever en Oveducon kunnen de overeenkomst ‘Expert on demand’ tot uiterlijk 2 dagen voor uitvoeringsdatum van de opdracht per mail opzeggen zonder dat dit consequenties heeft voor de volledige creditering van de factuur. Bij ontbinding van de opdracht door Opdrachtgever waarbij niet aan bovenstaande opzegtermijn wordt voldaan, zal 50% van het factuurbedrag door Oveducon aan Opdrachtgever gecrediteerd worden.
10.2 Opdrachtgever en Oveducon kunnen de overeenkomst van de overige diensten van Oveducon te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Een opzegtermijn van minimaal twee maanden wordt als redelijk beschouwd.
10.3 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
10.4 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Oveducon recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Oveducon zijn toe te rekenen.
10.5 Oveducon heeft bij opzegging door Opdrachtgever minimaal recht op 40% van de overeengekomen offerteprijs, ook indien de opdracht reeds is overeengekomen maar de werkzaamheden niet zijn aangevangen, onverminderd het in het vorige lid genoemde bezettingsverlies en de eventuele additionele kosten.
10.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Oveducon, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Oveducon bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Oveducon behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Oveducon extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
10.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.
10.8 Bij projecten in het buitenland is opzegging, ontbinding en opschorting zijdens de Opdrachtgever mogelijk tot maximaal twee maanden voor afreisdatum vanuit Nederland zonder dat Opdrachtgever kosten ten laste worden gelegd, onverminderd het recht van Oveducon om 40% van de overeengekomen offerteprijs in rekening te brengen en exclusief gemaakte reis- en verblijfkosten.
10.9 Binnen deze twee maanden voor de geplande afreisdatum vanuit Nederland is opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst niet meer mogelijk en heeft de opdrachtgever de verplichting de volledige consultancy opdracht inclusief aanvullende gemaakte kosten aan Oveducon te betalen. In goed overleg kan Opdrachtgever in deze geplande termijn Oveducon gelijksoortige werkzaamheden in Nederland uit laten voeren.

ARTIKEL 11: Annuleren educatieve diensten

11.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst tot het volgen van cursussen tot maximaal 21 dagen voor de geplande cursusdatum kosteloos annuleren. Voor incompany cursussen in het buitenland geldt een termijn van 30 werkdagen voor de geplande cursusdatum.
11.2 Annulering binnen 21 dagen voor de geplande cursusdatum binnen Nederland of binnen 30 werkdagen voor de geplande cursusdatum in het buitenland, laat de volledige betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op teruggave van het reeds betaalde cursusgeld. Oveducon kan de Opdrachtgever tot volledige betaling van het cursusgeld aanspreken. Opdrachtgever heeft wel het recht een vervangende deelnemer aan de cursus deel te laten nemen. Dit dient binnen 21 dagen voor de geplande cursusdatum schriftelijk aan Oveducon verzocht te worden en dient schriftelijk door Oveducon bevestigd te worden.
11.3 Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever in geval van overmacht (artikel 12.2), zulks uitsluitend ter beoordeling van Oveducon, kan van artikel 11.2 worden afgeweken door het betaalde cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug te betalen of door een alternatieve cursusdatum te bieden. Aan deze bepaling kan Opdrachtgever evenwel geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 12: Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door Oveducon als gevolg van overmacht is Oveducon gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk geheel op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Oveducon tot enige schadevergoeding gehouden is.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Oveducon onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst zijdens Oveducon blijvend of tijdelijk verhindert.
12.3 Bij tijdelijke opschorting zal in overleg met Opdrachtgever of de deelnemer aan de cursus een nieuwe datum worden voorgesteld. Indien deze datum voor de Opdrachtgever of deelnemer niet mogelijk is, heeft Opdrachtgever het recht om het reeds betaalde cursusgeld terug te vorderen.
12.4 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding verplicht Oveducon zich het betaalde cursusgeld geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever terug te betalen.

ARTIKEL 13: Publicatie werkzaamheden

13.1 Oveducon is gerechtigd beeld- en videomaterialen van haar werkzaamheden bij Opdrachtgever te maken en te publiceren voor onder meer – maar niet uitsluitend – educatieve doeleinden en promotie van de (pomp)techniek in de ruimste zin des woords. Voorts is het Oveducon toegestaan om in hoofdlijnen tekstueel over (de aard van) haar werkzaamheden te publiceren. In alle situaties worden, voor zover daartoe door Opdrachtgever geen toestemming is verleend, geen namen, (bedrijfs)logo’s of andere tot de Opdrachtgever herleidbare informatie genoemd of getoond.
13.2 Opdrachtgever staat Oveducon toe om de in het vorige lid genoemde beeld- en videomaterialen te maken. Opdrachtgever kan vooraf aangeven dat de toestemming niet wordt verleend.

ARTIKEL 14: Intellectuele eigendom

veducon behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de consultancy en/of de educatieve diensten en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Oveducon, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Oveducon toegestaan.
14.3 Het bepaalde in artikel 14.2 geldt tevens ten aanzien van de deelnemer die de cursus namens de Opdrachtgever volgt. De Opdrachtgever legt de verplichtingen in artikel 14.2 aan de deelnemer op en staat in voor de nakoming daarvan.
14.4 Het in het kader van een educatieve dienst verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van Opdrachtgever en dient uitsluitend tot naslagwerk voor de deelnemer aan de cursus. Opdrachtgever en/of de deelnemer aan de cursus zijn niet toegestaan om het cursusmateriaal commercieel te gebruiken, te verveelvoudigen, in te scannen of te openbaren. De intellectuele eigendomsrechten blijven bij Oveducon.
14.5 Bij overtreding van hetgeen in artikel 14 is overeengekomen, wordt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 25.000,00 per overtreding verschuldigd. Tevens wordt Opdrachtgever een boete van € 150,00 verschuldigd voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Oveducon behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk door haar geleden schade van Opdrachtgever te vorderen.

ARTIKEL 15: Aansprakelijkheid

15.1 Oveducon zal haar werkzaamheden naar beste weten kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Oveducon kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Oveducon onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel niet tijdig, is Oveducon voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
15.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Oveducon die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Oveducon voor die schade maximaal aansprakelijk tot:
– ingeval van consultancy, het bedrag van het honorarium dat Oveducon in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Voor zover de consultancy langer dan zes maanden heeft geduurd, maximaal het honorarium dat Oveducon in het kader van de desbetreffende opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen;
– ingeval van het geven van een cursus, het bedrag van de door de Opdrachtgever betaalde cursuskosten;
tenzij Opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Oveducon.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart Oveducon voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Oveducon onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Oveducon.
15.4 De in artikel 15.2 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Oveducon voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.
15.5 Oveducon is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit handelen door Opdrachtgever naar aanleiding van een door Oveducon gegeven cursus of een verstrekt advies. Opdrachtgever handelt geheel voor eigen rekening en risico.
15.6 Indien sprake is van overmacht aan de zijde van Oveducon kan van aansprakelijkheid aan de zijde van Oveducon geen sprake zijn.

ARTIKEL 16: Onafhankelijkheid

Oveducon heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Oveducon in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Oveducon tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

ARTIKEL 17: Internetgebruik

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Oveducon op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Oveducon als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Oveducon stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Oveducon zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Oveducon ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

ARTIKEL 18: Feedback cursussen

Opdrachtgever geeft Oveducon toestemming om haar, althans de door haar gewezen deelnemer op het door Opdrachtgever verstrekte e-mailadres, na voltooiing van de cursussen per e-mail te benaderen voor onder meer – maar niet uitsluitend – de deelnemer om feedback over de cursus te vragen.

ARTIKEL 19: Vervaltermijn

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Oveducon in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Oveducon kan aanwenden.

ARTIKEL 20: Afstand van rechten

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Oveducon zal de rechten en bevoegdheden van Oveducon onder deze overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

ARTIKEL 21: Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

ARTIKEL 22: Nawerking

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

ARTIKEL 23: Strijdige bepalingen

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail opgenomen voorwaarden.

ARTIKEL 24: Wervingsverbod

Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt, is een direct opeisbare boete verschuldigd van € 45.000,00 en tevens gehouden aan die andere partij de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

ARTIKEL 25: Toepasselijkheid recht en forumkeuze

25.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Oveducon is Nederlands recht van toepassing.
25.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Oveducon door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement Den Haag.

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te traceren (zijn of haar identiteit). Informatie zoals naam, adres en woonplaats zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

Verwerking

Oveducon verkrijgt jouw persoonsgegevens, omdat je deze zelf aan Oveducon overdraagt of door een derde partij, omdat je bijvoorbeeld jouw gegevens hebt ingevoerd in het digitale portaal van Teachable. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Oveducon verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoer van haar diensten. Zonder bepaalde gegevens is het voor ons namelijk niet mogelijk om deze diensten te leveren.

De persoonsgegevens die we verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. het verzenden van offertes;
2. voorbereiden, uitvoeren en afronden van werk;
3. factureren van werk;
4. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken; en
5. om te voldoen aan de regels van de wet.

Opslag van jouw persoonsgegevens

Oveducon slaat jouw persoonsgegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk. De periode hangt af van het doel waarmee de persoonsgegevens zijn verzameld of verkregen. Hiermee voldoet Oveducon aan de regels van de wet.

Rechten

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Oveducon van jou bewaart, in te zien. Als de persoonsgegevens foutief of onvolledig zijn, kun je deze aan laten passen. Daarbij kun je ook vragen om jouw gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld doordat je jouw toestemming voor het beheren van deze gegevens terugtrekt.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Cookies zijn tekstbestanden die geplaatst worden op je PC, tablet of smartphone als je onze website bezoekt. Google Analytics is een webanalysedienst die statistieken bijhoudt over websitebezoeken. Oveducon krijgt op deze manier inzicht in het aantal website bezoeken via cookies en Google Analytics. Hierdoor is Oveducon beter in staat om haar aanbod af te stemmen op de behoeften van haar klanten. Je kunt de cookies zelf verwijderen of deze mogelijkheid uitzetten in je browser.

Delen met derden

Oveducon verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. We zullen deze gegevens alleen aan derden beschikbaar stellen als: je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, in het geval dit nodig is om ons werk uit te kunnen voeren of als het vereist is om te voldoen aan de wet.

We sluiten een verwerkings-overeenkomst af met de bedrijven die jouw persoonsgegevens voor ons beheren. Hiermee zorgen we ervoor dat we de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Oveducon blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens door derden.

Misbruik of klacht doorgeven

Oveducon neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewilde openbaarstelling en onbevoegde aanpassingen aan jouw gegevens te voorkomen. Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens onvoldoende zijn beveiligd of dat er tekenen zijn van misbruik, neem dan contact op met: info@oveducon.nl.

Graag wijzen we je erop dat je altijd de optie hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit doe je via deze link.

Vragen

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via: info@oveducon.nl.

Oveducon is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in pomptechniek. Wij helpen technische professionals het verschil te maken in hun dagelijkse praktijk.

Contact

E-mail
+31 174 502 762
Costerweg 1N
6702AA Wageningen